9920564 - close-up of electrician work

ביטוח עבור טכנאי אלקטרוניקה וחשמליים

טכנאי אלקטרוניקה וחשמלאים עוסקים באופן טבעי עם רכיבים אשר מהווים סיכון מאחר והם כוללים מתח חשמלי.

לא משנה אם אתה חשמלאי העובד בדירה של לקוח ומתקן או מחליף מפסק חשמלי או שהעבודה מתבצעת במפעל גדול עם לוחות חשמל רבים ועמוסים הכוללים מערכות רבות, בכל מקרה אתה נדרש וצריך שיהיה לך ביטוח אשר יגן עלייך מפני תביעות בעקבות נזק שעלול להיגרם כתוצאה מטעות מקצועית או פגם במוצר.

על מנת לתת לך החשמלאי ולך טכנאי האלקטרוניקה מעטפת ביטוחית מלאה, יצרנו עבורך תוכנית ביטוח רחבה ומקיפה אשר כוללת את הביטוח הבאים:

ביטוח אחריות מקצועיתביטוח זה יתן מענה במקרה של רשלנות מקצועית, טעות שנעשתה תוך כדי העבודה, טעות  שנעשתה בתכנון ובהקמה של לוחות חשמל וכד'.

ככל והרשלנות גרמה לנזק אשר מכוסה תחת הפוליסה לאחריות המקצועית הרי שחברת הביטוח תפצה את התובעים ותיתן מענה על מנת להגן על המבוטח.

ביטוח חבות המוצר – ביטוח זה ייתן מענה במקרה של פגם במוצר.

מטרת הביטוח הנ"ל לתת פיצוי למבוטח במקרה של תביעה כנגדו וזאת עקב מוצר פגום אשר הותקן ואו הורכב ואו שווק ןאו יוצר ואו שווק על ידי המבוטח . הפוליסה מכסה נזקים גופניים כגון מקרה מוות (לדוגמא התחשמלות)
מחלה, פגיעה או ליקוי גופני ונזק לרכוש כתוצאה מאירוע תאונתי.
הפוליסה לביטוח חבות המוצר כפופה ומתבססת על חוק המוצרים הפגומים תש"ם -1980.

חשוב מאד לזכור כי למרות העובדה שמרבית החשמלאים וטכנאי האלקטרוניקה אינם מייבאים את הרכיבים עצמם מוטלת עליהם אחריות והם חשופים לתביעות.

במרבית המקרים יעשה ניסיון לשובב את התביעה אל מול היצרן ואו היבואן אולם בכל מקרה המבוטח חשוף לתביעה אשר תדרוש ממנו הגנה משפטית (הכלולה בפוליסה) והעדר ביטוח מתאים עלויות אלו יחולו עליו.

חשוב לזכור כי ביטוח צד שלישי (אליו נתייחס בהמשך) וביטוח אחריות מקצועית מבוססים על רשלנות ע"פ פקודת הנזיקין וחובת ההוכחה לנזק מוטלת על התובעים.
ביטוח חבות המוצר כפוף לחוק המוצרים הפגומים והאחריות הינה מוחלטת.

כלומר אן צורך להוכיח את הרשלנות מצד המבוטח, מספיק להראות שנגרם נזק.

ביטוח צד שלישי – ביטוח זה נותן מענה לנזקים העלולים להיגרם לצדדים שלישיים בעקבות העבודה המתבצעת ע"י המבוטח.

לדוגמא, חשמלאי שעובד ומחליף לוח חשמל בנגריה וכתוצאה מעבודתו נגרם נזק לשכן והעסק של השכן נשרף.

ביטוח חבות מעבידים – ביטוח זה רלוונטי במקרה של העסקת עובדים שכירים ע"י המבוטח.

לסיכום, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר הכרחיים לעוסקים בתחום שכן הם חשופים
לתביעות הן על פי פקודת הנזיקין (ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח צד שלישי) והן ע"פ חוק המוצרים הפגומים (ביטוח חבות המוצר).

הפוליסה המוצעת באמצעות דריזין ביטוחים סוכות לביטוח בע"מ נותנת מענה מקיף ורחב לכל שלשת הפוליסות כמקשה אחת.
(ניתן להרחיב גם חבות מעבידים ככל ויש צורך)

הפוליסה המוצעת על ידינו מבוססת על חוק החשמל – התשע"א 2011 אשר קובע מי רשאי לעסוק בתחום החשמלאי ואת סיווגו בהתאם לרישיון ולהסמכתו.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן